Welcome to our School

STAFF LIST

Sr No.Teacher NameDesignation
1 Mrs. Shashi Bidawat Garg
2 Mrs. Yogini Nayyar
3 Mrs. Shakti Jolly
4 Mrs. Monika
5 Ms.Kanchan
6 Mrs. Anshu
7 Mrs.Anuradha kalia
8 Mrs.Sushila Robinson
9 Mrs. Chetna Sharma
10 Mrs. Gayatri Barman
11 Mrs. Neelam Tuli
12 Mrs. Sunita Sharma
13 Ms.Malvika Bansal
14 Mrs. Elizabeth George
15 Mrs. Keshwanti Negi
16 Mrs. Meenakshi Baurai
17 Mrs. Shivani Jain
18 Mrs. Savita Sharma
19 Mrs. Princy Bhatia
20 Ms. Lakshmi Devi
21 Ms. Surbhi Madan
22 Ms. Nikita
23 Mrs. Alka
24 Mrs. Shiksha Khanna
25 Ms. Priyanka
26 Mrs. Vineeta Kashyap
27 Mrs. tanu Sharma
28 Ms. Gargi
29 Mr. M.D. Sanwal
30 Mrs. Sunita manro
31 Mr. Satish Kumar
32 Mr. Chait Singh
33 Mrs. Babita
34 Mr. Deepak Sharma
35 Mr. Dhruv Raj Yadav
36 Mr. Fakeer Chand
37 Mrs. Daya
38 Mrs. Manju
39 Mrs. Madhu